Algemene voorwaarden - Vanoo Media Webdesign & Online Marketing

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Voor alle opdrachten die worden aangegaan met Vanoo media zijn de algemene voorwaarden van kracht.

Download Adobe Acrobat Reader

U kunt gratis Adobe Acrobat Reader hier downloaden om het PDF bestand te lezen

Algemeen

Artikel 1

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, abonnementen, transacties, verkoop en andere overeenkomsten, alsmede op de uitvoering daarvan, waarbij Vanoo Media partij is.
 2. Deze algemene voorwaarden hebben te allen tijde voorrang, zelfs indien anderszins voorrang bedongen is, tenzij hier vooraf uitdrukkelijk een schriftelijke overeenkomst gesloten is. Een verwijzing van de wederpartij naar eigen voorwaarden wordt door Vanoo Media nadrukkelijk van de hand gewezen en kunnen Vanoo Media derhalve op geen enkele wijze binden.
 3. Mondelinge toezeggingen van of afspraken met personeelsleden van Vanoo Media zijn, voor zover ze afwijken van schriftelijke overeenkomsten, of deze voorwaarden, slechts bindend wanneer deze schriftelijk bevestigd worden door een tekeningsbevoegd personeelslid van Vanoo Media.
 4. Nietigheid of niet-toepasselijkheid van één of meer van de in deze algemene voorwaarden voorkomende bedingen of een deel van een beding, in algemene zin of in een specifiek geval, doet niets af aan de werking en geldigheid van de overige bedingen.
 5. Vanoo Media beoogt met deze algemene voorwaarden niet in strijd te komen met bepalingen van dwingend recht.

Overeenkomsten

Artikel 2

 1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met Vanoo Media eerst dan tot stand nadat Vanoo Media een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk deze heeft bevestigd, waarbij de datum van de schriftelijke bevestiging bepalend is. Abonnementen worden maandelijks vooraf gefactureerd en er dient een opzegtermijn van 12 maanden in acht genomen te worden –tenzij anders door partijen schriftelijk is overeengekomen. Bij geen tijdige opzegging zal het abonnement stilzwijgend verlengd worden met eenzelfde periode. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft.
 2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts geldig en bindend, indien deze door Vanoo Media binnen 14 dagen schriftelijk zijn bevestigd en wederpartij daartegen niet binnen 5 werkdagen schriftelijk protest heeft aangetekend.
 3. Elke overeenkomst wordt door Vanoo Media aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat Vanoo Media bevoegd is om de kredietwaardigheid van de wederpartij na te gaan, zulks in verband met de geldelijke nakoming van de overeenkomst. Mocht Vanoo Media van mening zijn, zulks op redelijke gronden, dat haar wederpartij niet (voldoende) kredietwaardig is, dan heeft zij het recht om haar verplichtingen tijdelijk op te schorten. Indien van een dergelijke opschorting sprake is, dan zal Vanoo Media haar wederpartij hiervan onverwijld schriftelijk in kennis stellen en haar wederpartij de mogelijkheid bieden om zekerheid te stellen.
 4. Vanoo Media is gerechtigd bij of na aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalingsverplichtingen als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.
 5. Indien er zich dringende en noodzakelijke gebeurtenissen voor doen, welke gebeurtenissen onvoorzienbaar voor partijen waren en zodoende buiten de overeenkomst vallen, is Vanoo Media bevoegd, om voor een juiste uitvoering van de verstrekte opdracht zonder overleg met de wederpartij, derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.
 6. De overeenkomst is niet overdraagbaar.

Duur en beëindiging

Artikel 3

 1. Vanoo Media heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat derden onderhoud plegen of hebben gepleegd aan producten (bijvoorbeeld de website) die door Vanoo Media onderhouden worden.
 2. Vanoo Media heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Vanoo Media gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.
 3. Vanoo Media heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schade vergoeding.
 4. De opdrachtgever kan per mail uiterlijk op de 25ste van de maand aangeven dat ze de dienstverlening wilt beëindigen. De opzegtermijn is 1 kalendermaand, tenzij anders overeengekomen. Voorbeeld: Wanneer op 24 maart wordt opgezegd, beëindigd de overeenkomst op 1 april. De werkzaamheden voor de maand maart worden afgemaakt, wat 1 factuurmaand betreft. Wanneer er wordt opgezegd op 26 februari betekent dit dat er nog 2 factuurmaanden zijn en loopt de overeenkomst ten einde op 1 mei.

Verplichtingen wederpartij

Artikel 4

 1. De wederpartij zal zich ter zake van de door Vanoo Media ter beschikking gestelde disk-ruimte onthouden van enig gebruik dat in strijd is met wettelijke bepalingen, de goede zeden, de openbare orde, de desbetreffende overeenkomst en/of onderhavige voorwaarden, zoals: spamming, het zonder toestemming binnendringen van andere computers op het Internet waarbij de wederpartij enige beveiliging doorbreekt en/of zich toegang verwerft door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid, het geven van opdrachten aan services welke postings in nieuwsgroepen uitvoeren of zich bezighouden met het versturen van meer dan honderd e-mails en tot slot de server belasten door middel van overmatig gebruik en het aanbieden van diensten. Evenmin zijn toegestaan warez-sites, illegale software-sites, mp3-sites, chatsites, webcam-sites.
 2. De wederpartij zal zich daarnaast onthouden van gedragingen/handelingen welke beschadiging van de systemen van Vanoo Media tot gevolg kunnen hebben alsmede zorg dragen voor het vermijden van dergelijke schade.
 3. Schade aan Vanoo Media of derden, veroorzaakt door handelen in strijd met onderhavig artikel kan op de wederpartij verhaald worden. Dit verhaal kan onder meer plaatsvinden, door de wederpartij een hogere prijs te laten betalen of om de wederpartij over te zetten naar een ander pakket.
 4. Verhuur van de dienst is niet toegestaan.
 5. Bovenstaande opsommingen zijn niet limitatief

Copyright

Artikel 5

 1. Het eigendom van door Vanoo Media verstrekte ideeën, teksten, concepten of (proef-)ontwerpen blijft volledig bij Vanoo Media, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Vanoo Media hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Vanoo Media gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
 2. Vanoo Media behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 3. Al het door Vanoo Media vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Vanoo Media niet worden bewerkt of verwerkt in andere producten dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is, tenzij hiervoor expliciet toestemming is verleend.

Geheimhouding

Artikel 6

 1. Zowel Vanoo Media als de wederpartij zijn jegens derden verplicht tot geheimhouding van gegevens van vertrouwelijke aard, in welke vorm dan ook, die zijn verkregen van en over Vanoo Media en de wederpartij.
 2. Partijen hebben in het kader van de overeenkomst geen plicht tot geheimhouding ten aanzien van informatie die: – reeds bij de partij bekend was; – onafhankelijk van de wederpartij door de partij rechtmatig is verzameld; – door de partij rechtmatig zonder plicht tot geheimhouding van een derde is verkregen en – reeds door de rechthebbende in het publieke domein is vrijgegeven.

Aansprakelijkheid

Artikel 7

 1. Vanoo Media of de door of vanwege haar daartoe in te schakelen derden zullen zich jegens opdrachtgever inspannen om de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst na te komen en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige bedrijfs- of vertragingsschade die hieruit voortvloeit, behoudens en voor zover de schade het gevolg is van grove schuld dan wel opzet aan de zijde van Vanoo Media dan wel de hulppersonen en leveranciers waarvan zij zich in het kader van de uitvoering van de overeenkomst bedient.
 2. Aansprakelijkheid van Vanoo Media voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 3. Vanoo Media is op geen enkele manier aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.
 4. De aansprakelijkheid van Vanoo Media wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien Vanoo Media onverwijld (uiterlijk binnen 7 dagen na de schadeveroorzakende gebeurtenis) en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Vanoo Media ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Vanoo Media in staat is adequaat te reageren.
 5. Vanoo Media is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht.
 6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade binnen 7 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Vanoo Media meldt en enkel indien er op het moment van melden geen sprake is van een betalingsachterstand aan de zijde van opdrachtgever.
 7. Opdrachtgever vrijwaart Vanoo Media voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de dienst die door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Vanoo Media geleverde zaken, materialen of resultaten.

Storingen en overmacht

Artikel 8

 1. Vanoo Media heeft het recht om haar systemen, inclusief de website, of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Vanoo Media zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Vanoo Media is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.
 2. Vanoo Media heeft het recht om haar systemen, inclusief de website, of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Vanoo Media zich inspannen om opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. In geval van aanpassingen die voor meerdere opdrachtgevers relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor opdrachtgever van een bepaalde aanpassing af te zien. Vanoo Media is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo’n aanpassing.
 3. Vanoo Media zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.
 4. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van internet, de telecommunicatie-infrastructuur, synflood, netwerkaanval, DoS of DDoS-attacks, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Vanoo Media door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Vanoo Media kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmacht situatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Wijzigingen van gegevens

Artikel 8

 1. Wijziging van het factuur- en/of vestigingsadres alsmede overige administratieve gegevens dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk aan Vanoo Media te worden medegedeeld.